سوابق

عضو هيئت مديره باشگاه ورزشی پرسپولیس
1401
1401
رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان
1401
1401
معاون برنامه ریزی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی
1400
1400
مدیر گروه عمران و زیرساخت آستان قدس رضوی
1399
1399
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران آستان قدس رضوی
1399
1399
رییس ستاد کنفرانس بین المللی وحدت
1398
1398
معاون اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1398
1398
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد خیریه ابوتراب
1392
1392
مشاور عالی شورای اسلامی شهر مقدس قم
1392
1392
شهردار کلانشهر قم (تمدید سمت شهردار)
1392
1392
عضو هیئت مدیره بانک شهر و رئیس کمیته عالی حسابرسی
1392
1392
شهردار کلانشهر قم
1392
1392
رئیس ستاد ساماندهی تعاونی های بحران زده کشور با حکم بانک مرکزی
1389
1389
موسس و رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری صالحین کشور
1388
1388
عضو هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران
1388
1388
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج
1387
1387
مشاور مالی و اقتصادی شهردار قم و شهردار منطقه یک تهران
1387
1387
مشاور اقتصادی و مالی و اعتباری حوزه علمیه کشور
1386
1386
معاون سرمایه انسانی و آموزش موسسه مالی و اعتباری مهر
1386
1386
مشاور فرماندار قم در امور اقتصادی و بازرگانی
1386
1386
مدیرکل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر
1385
1385
عضو هیئت مدیره صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام)
1385
1385
مشاور عالی مدیرعامل و مدیرکل موسسه بسیجیان استان قم
1384
1384
مدیرکل موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان قم
1387
1387
مدیر گروه عمران و زیرساخت آستان قدس رضوی
1399
1399
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران آستان قدس رضوی
1399
1399
رییس ستاد کنفرانس بین المللی وحدت
1398
1398
معاون اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1398
1398
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد خیریه ابوتراب
1392
1392
مشاور عالی شورای اسلامی شهر مقدس قم
1392
1392
شهردار کلانشهر قم (تمدید سمت شهردار)
1392
1392
عضو هیئت مدیره بانک شهر و رئیس کمیته عالی حسابرسی
1392
1392
شهردار کلانشهر قم
1392
1392
رئیس ستاد ساماندهی تعاونی های بحران زده کشور با حکم بانک مرکزی
1389
1389
موسس و رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری صالحین کشور
1388
1388
عضو هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران
1388
1388
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج
1387
1387
مشاور مالی و اقتصادی شهردار قم و شهردار منطقه یک تهران
1387
1387
مشاور اقتصادی و مالی و اعتباری حوزه علمیه کشور
1386
1386
معاون سرمایه انسانی و آموزش موسسه مالی و اعتباری مهر
1386
1386
مشاور فرماندار قم در امور اقتصادی و بازرگانی
1386
1386
مدیرکل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر
1385
1385
عضو هیئت مدیره صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام)
1385
1385
مشاور عالی مدیرعامل و مدیرکل موسسه بسیجیان استان قم
1384
1384
مدیرکل موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان قم
1387
1387
مدیر گروه عمران و زیرساخت آستان قدس رضوی
1399
1399
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران آستان قدس رضوی
1399
1399
رییس ستاد کنفرانس بین المللی وحدت
1398
1398
معاون اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1398
1398
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد خیریه ابوتراب
1392
1392
مشاور عالی شورای اسلامی شهر مقدس قم
1392
1392
شهردار کلانشهر قم (تمدید سمت شهردار)
1392
1392
عضو هیئت مدیره بانک شهر و رئیس کمیته عالی حسابرسی
1392
1392
شهردار کلانشهر قم
1392
1392
رئیس ستاد ساماندهی تعاونی های بحران زده کشور با حکم بانک مرکزی
1389
1389
موسس و رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری صالحین کشور
1388
1388
عضو هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران
1388
1388
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج
1387
1387
مشاور مالی و اقتصادی شهردار قم و شهردار منطقه یک تهران
1387
1387
مشاور اقتصادی و مالی و اعتباری حوزه علمیه کشور
1386
1386
معاون سرمایه انسانی و آموزش موسسه مالی و اعتباری مهر
1386
1386
مشاور فرماندار قم در امور اقتصادی و بازرگانی
1386
1386
مدیرکل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر
1385
1385
عضو هیئت مدیره صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام)
1385
1385
مشاور عالی مدیرعامل و مدیرکل موسسه بسیجیان استان قم
1384
1384
مدیرکل موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان قم
1387
1387
مدیر گروه عمران و زیرساخت آستان قدس رضوی
1399
1399
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران آستان قدس رضوی
1399
1399
رییس ستاد کنفرانس بین المللی وحدت
1398
1398
معاون اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1398
1398
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد خیریه ابوتراب
1392
1392
مشاور عالی شورای اسلامی شهر مقدس قم
1392
1392
شهردار کلانشهر قم (تمدید سمت شهردار)
1392
1392
عضو هیئت مدیره بانک شهر و رئیس کمیته عالی حسابرسی
1392
1392
شهردار کلانشهر قم
1392
1392
رئیس ستاد ساماندهی تعاونی های بحران زده کشور با حکم بانک مرکزی
1389
1389
موسس و رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری صالحین کشور
1388
1388
عضو هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران
1388
1388
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج
1387
1387
مشاور مالی و اقتصادی شهردار قم و شهردار منطقه یک تهران
1387
1387
مشاور اقتصادی و مالی و اعتباری حوزه علمیه کشور
1386
1386
معاون سرمایه انسانی و آموزش موسسه مالی و اعتباری مهر
1386
1386
مشاور فرماندار قم در امور اقتصادی و بازرگانی
1386
1386
مدیرکل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر
1385
1385
عضو هیئت مدیره صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام)
1385
1385
مشاور عالی مدیرعامل و مدیرکل موسسه بسیجیان استان قم
1384
1384
مدیرکل موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان قم
1387
1387

مسئولیت های بانکی/اقتصادی

مسئولیت های عمومی/دولتی