مدینه همچنان مظلوم است و بقیع مظلوم تر

رنج نامه نانوشته شیعه بر خاک و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر

گویاتر از هر زمان به شکوه و شهادت ایستاده است.

شهادت امام صادق (ع) بر شیعیان جهان تسلیت باد